בהתאם להזמנת רשות ניקוז ערבה מוגשת בזאת תכנית אב להגנת העיר אילת מפני שיטפונות ולמערכת המאספים הראשיים לתיעול העירוני המוצע.

למעבר לתכנית האב