בהתאם להזמנת רשות ניקוז ערבה מוגשת בזאת תכנית אב להגנת העיר אילת מפני שיטפונות ולמערכת המאספים הראשיים לתיעול העירוני המוצע.

למעבר לתקציר מנהלים של התכנית

למעבר לדוח תכנית האב להגנת העיר אילת