רשות ניקוז ונחלים ערבה הנה תאגיד סטטוטורי הפועל מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח 1957. מטרתה העיקרית של הרשות, כפי שנקבע בחוק זה, היא לדאוג לניקוז הסדיר של השטח עליו היא מופקדת.

בנוסף, קיבלה הרשות גם סמכויות כרשות נחל, מכוח חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה, 1965. במסגרת זו תפקידה של הרשות, בין היתר, הוא לשמור על הנוף ומתנות הטבע בנחלים וגדותיהם.

קבצים להורדה