עצי שיטה מסוג שיטה סלילנית ושיטת הסוכך הם העצים השולטים בנופה של הערבה ומהווים את הבסיס היצרני לכל האקוסיסטמה (מערכת אקולוגית) הייחודית באזור. בעשורים האחרונים אנו עדים לתמותת עצי שיטה משמעותית ובמקביל, כמעט ואין התרבות טבעית של העץ החשוב. מחקרים שנעשו העלו מספר סיבות ובהן שאיבת יתר של מי תהום, הטיית ואדיות לצורך הכשרת שטחים וסלילת כבישים וכן עקירת עצים לצורך הקמת שטחים חקלאיים. תושבי הערבה, ששמו לב לתופעה, הצליחו להלהיב את קק"ל אוסטרליה להנעת פרויקט יוצא דופן זה ועיקרו נטיעת שיטים בערבה.

אחת לשנה נאספים זרעי השיטים ומונבטים במשתלת קק"ל בגילת. לאחר נביטתם, מושבים השתילים לערבה ומחולקים לחקלאים ולתושבים כאשר אלו נוטעים אותם בשולי החלקות החקלאיות ומסייעים בשמירה על הסביבה. ילדי בית הספר "שיטים" בערבה לוקחים גם הם חלק בפרויקט, הן על ידי נטיעת עצים והן על ידי לימודי הנושא ועריכת מחקרים אודות משטרי השקיה, איכות מים וקרקע מיטביים לנטיעת שיטים ועוד. עד כה ניטעו אלפי עצי שיטה חדשים בערבה וזאת בנוסף לטיפוח ואימוץ השיטים הקיימות.

וידאו