הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח 1957

תכנית הניקוז "הסדרת נחל רחם במורד נמל התעופה רמון" עליה החליטה רשות ניקוז ערבה, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז ערבה תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו (22/7/2019 תאריך פרסום)

המען להגשת התנגדות: רשות ניקוז ערבה, ד.נ. ערבה, ספיר, מיקוד 86825.