בימים אלו מתבצעות עבודות לשיקום מחצבת שחורת באמצעות הקמת מתקן לריסון גאויות בנחל שחורת, סמוך למחסום הכניסה לעיר אילת.
נחל שחורת מנקז אגן היקוות בשטח של כ-36 קמ"ר. במורד הנחל קיים בור שנותר מהפעילות במחצבת שחורת.
בעת שיטפון בנחל, בור המחצבה הקיים יכול לקלוט מי נגר בנפח של עד 75,000 מ"ק.
שיטפון בקנה מידה גדול, עלול לגרום לזרימת נגר של כ-600,000 מ"ק העשויה להציף את מחסום הכניסה לעיר אילת.
לפתרון הבעיה נבנתה תכנית להרחבת בור המחצבה הקיים על-מנת ליצור מאגר השהייה בנפח של כ-350,000 מ"ק.
לאחר מימוש התכנית, זרימת המים תושהה לפרק זמן עד 24 שעות ועל-ידי כך תווסת את עוצמת הזרימה לים.

העבודות מתבצעות במימון משותף של רשות ניקוז ונחלים ערבה והקרן לשיקום מחצבות.