מחקר ופירסומים

הכל | תוכניות אב || מחקר ופירסומים | מרכז מדע ים המלח והערבה

12.09.2014

בהתאם להזמנת רשות ניקוז ערבה מוגשת בזאת תכנית אב להגנת העיר אילת מפני שיטפונות ולמערכת המאספים הראשיים לתיעול העירוני המוצע